Hotels Jodhpur

Rajasthan Fairs & Festivals

Sr. No. Fair / Festival Place Vikaram Samwat 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Kite Festival Jaipur   13-14 Jan. 13-14
Jan
13-14
Jan.
13-14
Jan.
13-14
Jan.
13-14
Jan.
2 Camel Festival Bikaner Paush-S, (14-15) 04-05 Jan. 22-24 Jan. 10-12 Jan. 31 Dec - 02 Jan. 19-21 Jan. 08-10 Jan.
3 Nagaur Fair
(Ramdeoji Cattle Fair)
Nagaur Magh-S, (7-10) 25-28 Jan. 13-16
Feb.
01-04 Feb. 22-25 Feb. 10-13 Feb. 30 Jan-02
Feb.
4 Desert Festival Jaisalmer Magh-S, (13-15) 01-03 Feb. 20-22
Feb.
08-10 Feb. 29-31 Jan. 17-19 Feb. 07-09 Feb.
5 Baneshwar Festival Baneshwar (Dungarpur) Magh-S, (11-15) 30 Jan-03 Feb. 08-22 Feb. 07-10 Feb. 31 Jan. 19 Feb. 09 Feb.
6 Dhulandi Festival Jaipur   06 Mar. 24 Mar. 13 Mar. 02 Mar. 21 Mar. 10 Mar.
7 Godwar Festival Pali   21-22 Mar. 08-09 Apr. 29-30 Mar. 18-19
Mar.
06-07 Apr. 27-28
Mar.
8 Gangaur Fair Jaipur Chaitra-S (3-4) 22-23 Mar. 09-10
Apr.
29-30 Mar. 18-19 Mar. 06-07 Apr. 27-28 Mar.
9 Mewar Festival Udaipur Chaitra-S (3-5) 22-24 Mar. 09-11
Apr.
29-31 Mar. 18-20 Mar. 06-08 Apr. 27-29 Mar.
10 Mahaveerji Fair Sawai
Madhopur
Chaitra-S (9-15) 02 Apr. 17 Apr. 9 Apr. 28 Mar. 18 Apr. 6 Apr.
11 Summer Festival Mt. Abu Vaishakh (13-15, Budh Purnima) 03-04 May 20-21
May
09-10 May 29-30 Apr. 17-18
May
06-07 May
12 Teej Festival Jaipur Shravan-S (3-4) 17-18 Aug. 05-06 Aug. 26-27 Jul. 13-14 Aug. 03-04 Aug. 23-24 Jul.
13 Kajli Teej Bundi Bhadra-K (2-3) 31 Aug.-1
Sep.
19-20
Aug.
09-10 Aug. 28-29 Aug. 17-18
Aug.
05-06 Aug.
14 Abhaneri Festival Dausa   13-15 Oct. 01-03 Oct. 21-23 Sep. 10-13 Sep. 29-30
Sep.
17-19 Sep.
15 Marwar Festival Jodhpur Asvinan-S (14-15) 26-27 Oct. 15-16
Oct.
04-05 Oct. 23-24 Oct. 12-13
Oct.
30-31 Oct.
16 Ranakpur Festival Pali   28-29 Oct. 17-18
Oct.
06-07 Oct. 25-26 Oct. 14-15
Oct.
01-02
Nov.
17 Matasya Festival Alwar Asvinan-S (8-9) 25-26 Nov. 25-26
Nov.
25-26 Nov 25-26 Nov. 25-26
Nov.
25-26 Nov.
18 Pushkar Fair Pushkar (Ajmer) Kartik-S (7-15) 19-25 Nov. 08-14 Nov. 28 Oct.
- 4 Nov.
15-23 Nov. 04-12 Nov. 22-30 Nov.
19 Chandrabhaga Fair Jhalawad Kartik-S-14 Magh-K-1 24-26 Nov. 13-15
Nov.
3-5 Nov. 22-24 Nov. 11-13
Nov.
29 Nov.-01 Oct.
20 Bundi Festival Bundi   28-30 Nov. 17-19
Nov.
06-08 Nov. 26-28 Nov. 15-17
Nov.
03-05 Nov.
21 Winter Festival Mount Abu Pausha 29-30 Dec. 29-30
Dec.
29-30 Dec. 29-30 Dec. 29-30
Dec.
29-30 Dec.
22 Kolayat Fair Bikaner Kartik Poornima 23-25 Nov. 12-14
Nov.
02-04 Nov. 21-23 Nov. 10-12
Nov.
28-30 Nov.

Contact Details
Bachraj Ji Ka Bagh
9th Chopasni Road
Jodhpur (Raj.) INDIA
PH:+91-291-2641700
E-mail: info@thekothiheritage.com