Rajasthan Fairs and Festival

Rajasthan Fairs & Festival

S.No Fairs & Festivals Place Festivals 2012 2013 2014 2015
1. Camel Festival Bikaner Paush-Shukla, (14-15) 8-9 Jan. 26-27 Jan. 15-16 Jan. 4-5 Jan.
2. Nagaur Fair Nagaur Magh-S, (7-10) 30Jan.-2 Feb 17-20 Feb 6-9 Feb. 26-29 Jan.
3. Desert Festival Jaisalmer Magh-S, (13-15) 5-7 Feb. 23-25 Feb. 12-14 Feb. 1-3 Feb.
4. Beneshwar Fair Beneshwar (Dungarpur) Magh-S, (11-15) 3-7 Feb. 21-25 Feb. 10-14 Feb. 30 Jan-3 Feb.
5. Braj Festival Bharatpur Phalgun-S(11-13) 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb.
6. Elephant Festival Jaipur Phalgun-S 15 7 Mar. 26 Mar. 16 Mar. 5 Mar.
7. Kailadevi Fair Karauli Chaitra-K(12) 19 Mar. 7 Apr. 28 Mar. 17 Mar.
8. Gangaur Festival Jaipur Chaitra-S(3-4) 25-26 Mar. 13-14 Apr. 2-3 Apr. 22-23 Mar.
9. Mewar Festival Udaipur Chaitra-S(3-5) 25-27 Mar. 13-15 Apr. 2-4 Apr. 22-24 Mar.
10. Mahaveerji Fair ahaveerji Chaitra-S(9-15) 1-6 Apr. 20-25 Apr. 8-15 Apr. 28 Mar.-4 Apr
11. Summer Festival Mount Abu Vaishakha
(13-Budh Purnima)
4-6 May 23-25 May 12-14 May 2-4 May
12. Teej Festival Jaipur Shravan-S(3-4) 22-23 July 9-10 Aug. 30-31 July 17-18 Aug.
13. Kajli Teej Bundi Bhadra-K(2-3) 4 Aug. 22-23 Aug. 12-13 Aug. 31 Aug.- 1 Sept.
14. Dussehra Festival Kota Asvinan-S(8-10) 22-24 Oct. 12-14 Oct. 1-3 Oct. 21-22 Oct.
15. Matasya Festival Alwar Asvinan-S(8-9) 22-23 Oct. 12-13 Oct. 2-3 Oct. 21-22 Oct.
16. Marwar Festival Jodhpur Asvinan-S(14-15) 28-29 Oct. 17-18 Oct. 7-8 Oct. 26-27 Oct.
17. Pushkar Fair Pushkar
(Ajmer)
Kartik-S(7-15) 20-28 Nov. 9-17 Nov. 30 Oct.- 6 Nov. 18-25 Nov.
18. Chandrabhaga Fair Jhalawad Kartik-S 14
Magh-K-1
27-29 Nov. 16-18 Nov. 5-7 Nov. 24-26 Nov.
19. Winter Festival Mount Abu Pausha 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 DecContact Details
Bachraj Ji Ka Bagh
9th Chopasni Road
Jodhpur (Raj.) INDIA
PH:+91-291-2641700
E-mail: info@thekothiheritage.com